PLC PROGRAMMING SERVICE

PLC Programming Service

- เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมทั่วไป
( 为一般工业应用中的自动机器控制编写程序 )