RECYCLE MACHINE

Vacuum Recycle Machine ( 真空回收机 )

(Vacuum Recycle Machine) -เครื่องกลั่น ( 真空回收机 )

มีการพัฒนาเครื่องกลั่นที่มีต้นแบบมาจากเครื่องทำความสะอาดและสามารถกลั่นจนได้คุณภาพ เครื่องจะกลั่นของเหลวที่มีส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน ทำให้น้ำหรือของเหลวสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

蒸馏机是在清洗机的基础上发展起来的,能够蒸馏到达到质量为止。该机器蒸馏含有碳氢化合物的液体。使水或液体可以再次使用。